Насоки за прилагане на чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците

Насоки за прилагане на чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците

01 януари 2013 scroll for more info

До приемането на наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 22 от ЗУО, с които ще бъдат определени реда и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, даваме следните НАСОКИ за прилагане на чл.33, ал.4 от ЗУО: 

 1. Считано от 01.01.2013г., съгласно чл. 33, ал.4 във връзка с § 35, т.2 от ЗУО, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на Столична община, са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали, които са генерирали по време на дейността си. 
   
 2. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на Столична община, трябва да сключат договори с лицензирани фирми притежаващи разрешение, и/или комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 и/или с организация по оползотворяване. 
   
 3. Ползвателите по т.2, могат да получат актуална информация за лицензирани фирми притежаващи разрешение, и/или комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, в РИОСВ-София (гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, Интернет адрес http://riosv.riew-sofia.org.
   
 4. Ползвателите по т.2, следва да представят своевременно писмена информация в съответната районна администрация, на чиято територия юридическото лице извършва дейността си (адрес на дейност). Информацията следва да съдържа: 
 • адрес, телефон и лице за контакт от страна на юридическото лице; 
 • копие от сключен договор и/или данни за фирмата/организацията (адрес, МОЛ, телефон за връзка, ЕИК), с която е сключен договор (вкл. номер на договора, срок за който е сключен и пр.). 


Един път годишно, ползвателите и фирмите/организациите осъществяващи услугите по събиране и предаване на отпадъците, са длъжни да представят информация в Столичен инспекторат, за количествата предадени (за ползвателите по т.2 и фирмите/организациите), и приети отпадъци по видове (от страна на фирмите/организациите), до 30 декември за всяка текуща година.

За повече информация: http://www.sofia.bg/tu1.asp?news_topic=21

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.