Екология

Екология

scroll for more info

Непрекъснатото нарастващо количество отпадъци, образуващо се от ежедневието ни, налага предприемането на мерки за тяхното намаление и/или рециклирането им. Ние, от Унитрейд БГ, сме тук, за да ви докажем, че отпадъците могат да бъдат не само заплаха за обществото ни, но и ценен ресурс, ако ги използваме правилно.

Част от ефектите от намаляването на образуваните отпадъци са:

 • Предотвратяване или отстраняване на щети върху околната среда по отношение на защитени видове или природни местообитания, води и почви.
 • Намаляване на емисиите на парниковите газове и в частност отделяния от депонираните отпадъци метан, както и на въглеродния диоксид от изгарянето на отпадъци.
 • Намаляване на „скритото” въздействие върху околната среда от добива, производството и използването на природни ресурси.
 • Осигуряване е на по-добра среда за живеене на нашите деца.

 

Ние можем да помогнем чрез:


Екологосъобразно третиране на отпадъци:

 • Използваме физични и механични методи за предварително третиране на отпадъците. То включва събирането, транспортирането, обработката и оползотворяването им (Като в дадени случаи може да се прибегне и до обезвреждането им чрез депониране).Важно е да знаем, че суровините (РЕТ, найлон, пластмаса ,стъкло) не бива да бъдат силно замърсени или омазнени.
 • При механичното третиране на смесени битови отпадъци се извършва ръчно сортиране на целия поток отпадъци и се отделят тези, които могат да бъдат рециклирани. Не се извършва изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.


Прилагането на съвременните екологосъобразни технологии за ограничаване на количеството отпадъци в околната среда:

 • Предлагаме инсталации за предварително третиране на отпадъци с цел оползотворяване на отпадъците и предотвратяване на емисиите на парникови газове.
 • Разполагаме с широк спектър от съдове за разделно събиране (в това число и контейнери за строителни материали) както и транспортни средства за превоз на разделно събрани такива.
 • Максимално оползотворяване на отпадъците
 • Нашата задача като Ваш партньор е да се уверим, че предоставените отпадъци се преработват в продукти, материали или вещества, като намалим до колкото е възможно ефектите, които биха имали върху околната среда.
 • Един от начините да се направи това е рециклиране на материали като стъкло, хартия и картон, пластмасови бутилки, метал и други. Така се намалява драстично количеството, предназначено за депониране.

  

Съблюдаване на нормативните бази по екологосъобразно управление на отпадъците

 • Управлението на отпадъците (В това число: битови, производствени, строителни или опасни отпадъци) има за цел да предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда, да редуцира шума и миризмите, да опази водата, въздуха, почвата, растенията и животните.
 • Съблюдаваме посочените от държавата нормативни актове и се стремим да оставим по-чиста и здравословна среда.

 

 

А знаехте ли, че?

 

Стъкло
Стъкло лесно се превръща в нови стъклени бутилки и в други стъклени продукти. Те могат да бъдат регенерирани отново и отново, като при това процесът е изключително енергоспестяващ, тъй като стъклото се гори при по-ниска температура. Съществуват няколко вида стъкло: безцветно, зелено или кафяво. Важно е да знаем, че не всички стъклени продукти могат да се рециклират. Електрическите крушки, огледалата, чиниите и керамичните материали, са с различен химичен състав от стъклените буркани и бутилки, и не трябва да се смесват с рециклируемото стъкло.

 

Хартия
Различната по качество хартия се рециклира в различни по вид нови продукти, тя може да е гланцова или грапава, тънка или плътна. Преработените вестници, например, обикновено се превръщат в картон, кутии за яйца или нови вестници. Офис хартия се рециклира за канцеларски принадлежности, хартия за списания, книги, тетрадки ,и др.

90% от всички картонени опаковки ( вестници и списания, празни кутии от сокове и мляко, кашони и други хартиени и картонени опаковки, картонени кутии от сладки, яйца, обувки и др., хартиени торбички)могат да се рециклират.

Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета и може да бъде рециклирана от 5 до 7 пъти.

Важно е да знаем, че хартията, по която има восък или е покрита с пластмасово или алуминиево фолио обикновено не е годна за рециклиране.

 

Пластмаса/Найлон/PET бутилки/РР/HDPE
Производството на пластмаса расте с голяма скорост и един от най-големите проблеми с които обществото ни се сблъсква в наше време.

Много малка част от нея се рециклира, поради което пластмасовият отпадък се превръща във все по-голям проблем за хората и околната среда .С рециклирането ѝ , се възстановява суровината, чрез която се получава материал за нови пластмасови изделия (чували за смет, тръби ,туби, бутилки ,бидони, пластмасови торбички, чаши и чинии, хранителни опаковки, дрехи, бутилки ,детски играчки или други стоки за бита). Така се избягва правенето на пластмаса от суровини – въглища, газ и суров петрол, с което се спестяват природни ресурси и се намалява вредното въздействие от разграждането ѝ.

 

Метали
Металите са ценни материали, които могат да се рециклират много на брой пъти. Рециклирането на метали ни позволява да запазим природните ресурси, да намалим замърсяването на водата и въздуха, както и позволява производство на продукти от метал с по-малко енергия. Преработка на вече използван метал, изисква много по-малко енергия, отколкото неговата обработка. Рециклирането отделя по-малко въглероден диоксид и други вредни газове. Металите се класифицират на черни (стомана, лято желязо и ковано желязо) и цветни (алуминий, мед, олово, цинк и калай) Най-често срещаният за рециклиране метал е стоманата.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.