Waste Management

Waste Management

scroll for more info

Управлението на отпадъците представлява съвременна концепция за ресурсна ефективност, насочена към предотвратяване на образуването на отпадъци, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването чрез рециклиране, регенериране или друг процес на извличане на вторични суровини, обезвреждане и безопасно съхраняване на отпадъците, увеличаване на отговорността на производителите.

Според Европейската комисия за отпадъци и развитие на кръгова икономика, линейният икономически модел от типа „вземи, произведи и изхвърли“ вече не съответства на нуждите на съвременното общество и на ограничения характер на природните ресурси. Съгласно възприетата йерархия на отпадъците се дава приоритет на предотвратяването на отпадъците, следвано от подготовката за повторно използване, рециклирането, възстановяването и накрая изхвърлянето, като най-нежелана опция.

Разчитайте на нас да работим заедно и да успеете да работите в унисон със тази политика и държавното законодателство. Ние можем да:

  • Консултираме в областта на управление на отпадъците
  • Извършваме на класификация на отпадъците по Наредба № 3 от 01.04.2004 г.
  • Изготвим програми за управление на дейностите по отпадъците
  • Консултираме по изготвяне на отчетни книги за образувани и / или третирани отпадъци по Наредба № 9 от 28.09.2004 г.
  • Консултираме за попълване на годишни отчети на отпадъците съгласно ЗУО

Нека заедно работим за една издържана ресурсна ефективност на бизнеса ви.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.