Обслужване на системи

Обслужване на системи

scroll for more info

Разделно събиране на хартия, пластмаси, стъкло, метал 

Заедно можем да направим природата ни по-чиста. За целта е нужно да обединим усилия и да събираме разделно. Извозването, третирането, балирането и рециклирането оставете на нас. 


Ние можем да ви помогнем:

 • в организацията на разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 
 • с необходимите съдове и “know how”;
 • ще съставим и график на извозване; 
 • ще имате достъп до нашата електронна платформа за транспортни услуги; 
 • ще извозим в удобно за вас време. 

Ако екологията не е вашата стихия, имайте предвид че 

По чл. 33 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е задължително извършване на разделно събиране на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и метал на територията на административни, търговски, стопански и производствени обекти. За вас предлагаме информация предоставена от МОСВ относно правилното прилагане на ЗУО със следните допълнителни указания:

На първо място трябва да бъде изяснен един от основните принципи в управлението на отпадъците, залегнал в българското и европейското законодателство, а именно принципът „Замърсителят плаща“. Това е ръководен принцип на европейско и международно равнище. Причинителят на отпадъци и притежателят на отпадъци следва да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве. В допълнение на това, съгласно чл. 18, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) „притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.“. Съгласно чл. 18, ал. 2 „в случаите, когато са налице условията по ал. 1, се забранява смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.“

На следващо място, с оглед на извършване на разделното събиране на отпадъците в рамките на Вашата администрация, е редно да бъдат изяснени допълнително някои основни елементи на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и различните варианти за изпълнение на Вашите задължения.

Контейнерите за разделно събиране, разположени по улиците като елементи на системата за разделно събиране на отпадъци, се разполагат съобразно утвърден от общината план. Това е така, тъй като всяка община сключва договор с организация по оползотворяване, която разполага контейнерите, като тяхното разполагане трябва да отговаря на определени в НООО изисквания за обхващане на население (чл. 24 от НООО).Задължението на организациите по оползотворяване е да обхванат домакинствата на територията на общината, с която са сключили договор. В този смисъл договарянето на собствен контейнер, неговото обслужване и разходите за това са обект на преговори като законът дава възможността да се договорите не само с организацията по оползотворяване, но и с всяка друга фирма за събиране и/или рециклиране на отпадъци, която притежава необходимите разрешителни документи, както е записано в чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Ние притежаваме всички необходими разрешителни по чл. 35, съгласно чл. 33, ал.4 от ЗУО. 

Отпадъците от опаковки се различават като класификация от другите рециклируеми отпадъци, като всеки отделен вид отпадък се отбелязва с отделен код.

 • 200101 за офис хартия, 
 • 150101 хартиени опаковки 
 • 150102 пластмасови опаковки 
 • 150104 метални опаковки 
 • 150107 стъклени опаковки
 • Цялостно обслужване чрез събиране на генерираните отпадъци в нашите пунктове или директно на място с наш транспорт. За тази цел разполагаме с необходимото технологично оборудване, предлагайки Ви голям избор и разнообразие в обслужването.
 • Транспортна услуга от пунктовете за събиране до производствените бази, което се извършва с товарни автомобили с падащ борд и специализирани автомобили – мултилифт за превозване на контейнери и прес – контейнери.
 • Събиране на отпадъците – отпадъците постъпват в базите за балиране и се претеглят на електронни везни.
 • Съхранение на отпадъците – всички отпадъци се съхраняват от момента на тяхното приемане до момента на транспортирането им до преработвателните предприятия.
София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.