Информация за интернет страницата на „Унитрейд – БГ“ ООД

 

Краен получател: „УНИТРЕЙД - БГ“ ООД

Номер на Проект: BG-RRP-3.004-2129-C01

Наименование: „Технологична модернизация в предприятието“

Обща стойност: 1 400 000,00 лв., от които 700 000,00 лв. размер на безвъзмездната
финансова помощ

Главна цел на настоящия проект е чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ за
технологична модернизация, „Унитрейд-БГ“ ООД е да повиши ефективността на
процесите по събиране, разкомплектоване, обработка и сортиране на отпадъци, като
постигне по-висока производителност, цифровизация и автоматизация, чрез получаване на
безвъзмездна помощ за разширяването на съществуващ стопански обект след добавяне на
нови активи.

Специфични цели на проекта:
- Да се внедрят съвременни технологии, разполагащи с висока степен на автоматизация,
което ще подобри качеството, ще скъси веригата до предлагане на краен продукт и ще
намали себестойността;
- Да се намалят разходите по дейността;
- Да се подобри ресурсната ефективност и ефикасност като се оползотворяват в по-пълна
степен суровините, извличани от излезли от употреба активи и да се намали времето за
обработката им;
- Да се възстанови икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID
пандемията и да се създадат условия за растеж и развитие чрез цифровизация на
технологичните процеси.

Планираната дейност за постигане на посочените цели е „Придобиване на нови
технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на

разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите
продукти/услуги (ще бъде изпълнена чрез доставка и внедряване в експлоатация на 29 бр.
ДМА)“.

Място на изпълнение: Софийска област, гр. Божурище, Индустриална зона

Начало: 02.05.2023 г.
Край: 02.05.2024 г.

Тази публикация е във връзка с изпълнението на Проект №BG-RRP-3.004-2129-C01
„Технологична модернизация в предприятието“. Проектът се реализира с финансовата
подкрепа на „Национален план за възстановяване и устойчивост”, съфинансиран от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„Унитрейд - БГ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.