Български English

Суровини

Хартия

Производството на хартия се основава на свързването на целулозни влакна, добивани от дървесни, лесно преработваеми линейни фибри. Този материал е гъвкав, лесен за формуване, печатане и…
прочетете още »

Пластмаси

Пластмасите, наречени още полимери, са изградени от дълги високомолекулярни вериги. Основните изходни суровини за тяхното получаване са нефт и природен газ. Съществуват два основни…
прочетете още »

Стъкло

Стъклото е широко използвано още от древни времена . Произвежда се от леснодостъпни и сравнително евтини суровини: пясък, силициев диоксид, натриев карбонат и доломит, варовик, мрамор…
прочетете още »

Строителни и битови отпадъци

С течение на времето количеството отпадък, генериран от хората, нараства и съставът му се променя. Заедно с индустриализацията на съвременното общество и установяването на нов начин на…
прочетете още »

ИУЕЕО, ИУМПС

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и консумативи, които…
прочетете още »

Метален скрап

“Унитрейд–БГ” ООД притежава безсрочна Лицензия за търговия с отпадъци от черни и цветни метали под № 70 / 01.07.2004 г., издадена от Министерство на икономиката и…
прочетете още »