Български English

Актуални новини


Насоки за прилагане на чл. 33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците

До приемането на наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 22 от ЗУО, с които ще бъдат определени реда и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, даваме следните НАСОКИ за прилагане на чл.33, ал.4 от ЗУО: 

1. Считано от 01.01.2013г., съгласно чл. 33, ал.4 във връзка с § 35, т.2 от ЗУО, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на Столична община, са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали, които са генерирали по време на дейността си. 

2. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на Столична община, трябва да сключат договори с лицензирани фирми притежаващи разрешение, и/или комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 и/или с организация по оползотворяване. 

3. Ползвателите по т.2, могат да получат актуална информация за лицензирани фирми притежаващи разрешение, и/или комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, в РИОСВ-София (гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, Интернет адрес: http://riosv.riew-sofia.org

4. Ползвателите по т.2, следва да представят своевременно писмена информация в съответната районна администрация, на чиято територия юридическото лице извършва дейността си (адрес на дейност). Информацията следва да съдържа: 
- адрес, телефон и лице за контакт от страна на юридическото лице; 
- копие от сключен договор и/или данни за фирмата/организацията (адрес, МОЛ, телефон за връзка, ЕИК), с която е сключен договор (вкл. номер на договора, срок за който е сключен и пр.). 

Един път годишно, ползвателите и фирмите/организациите осъществяващи услугите по събиране и предаване на отпадъците, са длъжни да представят информация в Столичен инспекторат, за количествата предадени (за ползвателите по т.2 и фирмите/организациите), и приети отпадъци по видове (от страна на фирмите/организациите), до 30 декември за всяка текуща година.
За повече информация: http://www.sofia.bg/tu1.asp?news_topic=21