Български English

Строителни и битови отпадъци

С течение на времето количеството отпадък, генериран от хората, нараства и съставът му се променя. Заедно с индустриализацията на съвременното общество и установяването на нов начин на живот значително са се променили и видовете отпадъци.

“Битови отпадъци” са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.

“Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

“Унитрейд–БГ” ООД предоставя на своите клиенти услуги по събиране и извозване на отпадъци. Фирмата ни е сертифицирана по ISO 9001:2008 с обхват на сертификация „Събиране и транспортиране на смесени битови и строителни отпадъци” – сертификат № 370711081, валиден от 28.07.2011 г. до 27.07.2014 г.

Ние предлагаме на своите клиенти качествено обслужване, включващо:

  • Предоставяне на контейнери за събиране и временно съхранение на отпадъци на обекти на клиенти
  • Извозване по график на генерираните отпадъци и предаването им за следваща преработка
  • Осигурява приоритет на качеството при предоставянето на услугата на сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиента
  • Осигурява компетентен персонал за изпълнение на услугата