Български English

Екология

При осъществяване на дейностите по изграждане на системи за управление на отпадъците, сметоизвозване и сметосъбиране, дружеството ще се стреми към постигане на:
  • подпомагане прилагането на съвременни екологосъобразни технологии за ограничаване на количеството отпадъци в околната среда;
  • максимално оползотворяване на отпадъците;
  • екологосъобразно третиране на отпадъците;
  • намаляване на образуването на отпадъците;
  • намаляване на количествата на генерираните собствени отпадъци в следствие на дейностите по третиране /обработка на отпадъците на собствените производствени площадки по преработката (рециклирането) на отпадъците;
  • съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно управление на отпадъците