Екоколект

Екоколект е организация, създадена с цел колективно изпълнение на задълженията на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки на територията на Република България и са отговорни за последващото разделно събиране на образуваните отпадъци от опаковки и оползотворяването им.

Членството в Екоколект АД предоставя възможност на фирмите в страната да изпълняват задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, реализирани на българския пазар и да стане част от „Зеления бизнес на България”.

Гарант за постигане на високи резултати и ефективност при изпълнение на целите по Закона за управление на отпадъците са и двата екозавода за преработване на твърди битови отпадъци - Екозаводът в с. Езерово, област Варна и Екозаводът в с. Шишманци, област Пловдив, които са ексклузивни партньори на Екоколект АД.