Булекопак

 Акционерно дружество Булекопак е единствената организация по оползотворяване, която всяка година безпроблемно доказва изпълнението на целите по разделно събиране и рециклиране на своите членове пред Министъра на околната среда и водите.
Булекопак:

  • организира и управлява дейности по разделно събиране, транспортиране, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки;
  • организира и осъществява информационни и образователни кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от  опаковки.

Организирането и изграждането на системи за разделно събиране е основна част от дейността на Булекопак АД. Стремежът на организацията е да наложи по-съвременно и адекватно управление на отпадъците, обхващайки целия цикъл на опаковките - от пускането им на пазара до рециклиращите предприятия. Целта е да бъдат събрани всички отпадъци от опаковки, за да не попадат на депата за битови отпадъци, а да бъдат рециклирани и/или оползотворени. За дейностите по транспортиране, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки Булекопак работи само с утвърдени предприятия, притежаващи всички необходими лицензи и разрешения.
Булекопак АД организира и управлява системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в  над 40 общини, сред които Сoфия, Пловдив, Кърджали, Петрич, Сандански, Шумен, Нови пазар, Самоков и др. Системите за разделно събиране обхващат повече от 850 000 жители.